નોન ક્રીમીલેયર સર્ટીફીકેટ વિશે માહિતી મેળવવા.

નોન ક્રીમીલેયર/બિન ઉન્નતવર્ગના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા.

રહેઠાણનો પુરાવો

• અરજદારનું રેશન કાડૅ

• અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ.

ઓળખનો પુરાવો

• અરજદાર અને તેના પિતાના આધાર કાર્ડ ની નકલ

• 2 સાક્ષીના આધારકાર્ડ

જાતિને લગતા પુરાવા (કોઇપણ એક)

• અરજદાર અને તેના પિતાનું શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર.

• અરજદારનો scbc/બક્ષીપંચ નો દાખલો.

આવકનો પુરાવો

• અરજદારના વાલીનું આવક અંગેનુ પ્રમાણપત્ર/દાખલો

• અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું/એફિડેવિટના ફોર્મમાં 50 રૂ. નો ઈ સ્ટેમ્પ લગાડવો.

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• અન્ય જરૂરી પુરાવા (સત્તાધીન અધિકારીના માંગ્યા મુજબ)

• તલાટી ના અભિપ્રાય નો રિપોર્ટ

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી.

• અથવા  દાખલો મેળવવા  DigitalGujarat વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશો.

ખાસનોંધ- ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ લેવા જવું.

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા નીચે દર્શાવેલ લિન્કનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/downloads/ApplForm_noncreamylayercerti.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *