રેશનકાર્ડનું વિભાજન / અલગ કરવા વિશે માહિતી

રેશનકાર્ડ વિભાજન કે અલગ કરવા માટે જરૂરી પુરાવા

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

• લાઈટબીલ/વેરાબિલ

• માલિકીના કિસ્સા માં આકારણી પત્રક

• મિલકત વેરા ની પહોંચ

• ભાડા ના કિસ્સા માં ભાડા કરાર ,મકાન માલિકી ની સંમતિ તથા મિલકત નો પુરાવો

• પ્રોપર્ટી કાર્ડ ની નકલ

ઓળખાણનો પુરાવો

• ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ

• આધારકાર્ડ

અન્ય પુરાવા

• ઓરીજીનલ રેશનકાર્ડ

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• કુમુ પત્ર જો લાગુ પડતું હોય તો

• મહેસુલ ની પાવતી

• વરસાઈ પેઢીનામું નોટરાઈજ

• બી. પી. એલ.યાદીમાં ૨૧ થી ૨૮ સ્કો રમાં નામ ધરાવતા હોય તો આધાર પુરાવો

• વસિયતનામની પ્રમાણિત નકલ

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• જે તે પુરવઠા વિભાગ ની ઝોન કચેરી/ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી.

• અથવા digitalgujarat વેબસાઈટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.

• ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ લિંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s52.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *