રેશનકાર્ડ માં નામ ઉમેરવા વિશે માહિતી

રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે જરૂરી પુરાવા

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

*લાઈટબીલ/વેરાબિલ

ઓળખાણનો પુરાવો

• ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ

• આધારકાર્ડ

અન્ય પુરાવા

• ઓરીજીનલ રેશનકાર્ડ

• નવા સભ્યનો ફોટો

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• જન્મદાખલો (જો સભ્ય બાળક હોઈ તો)

• લગ્ન પ્રમાણપત્ર(જો સભ્ય નવવધુ હોઈ તો)

• લગ્ન કરીને આવેલ નવવધુ ના પિયર પક્ષના રેશનકાર્ડ માંથી નામકમીનું સર્ટીફીકેટ લઇ મુકવું.

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• જે તે પુરવઠા વિભાગ ની ઝોન કચેરી/ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી.

• અથવા digitalgujarat વેબસાઈટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.

• ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ લિંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

https://www.digitalgujarat.gov.in/DownLoad/pdfforms/s110.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *