RTE-રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન યોજના વિશે માહિતી મેળવવા.

RTE- રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન ઓનલાઈન પ્રવેશ માટે જરૂરી પુરાવા.

RTE યોજનામાટે જરૂરી પુરાવા-

• બાળક ના પિતા/વાલીના આવકનો દાખલો/પ્રમાણપત્ર (ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે ૧,૨૦,૦૦૦ અને શહેરી વિસ્તાર માટે ૧,૫૦,૦૦૦ થી ઓછી આવક)

• બાળક ના પિતા/વાલીનું રેશનકાડૅ

• બાળક ના 2 ફોટા

• બાળક નો આધારકાર્ડ, જન્મનો દાખલો

• બાળક ના માતા-પિતા/વાલી નો આધાર કાર્ડ

• બાળક ના પિતા/વાલી નો જાતિનો દાખલો

• બાળક ના પિતાનું લાઇટબીલ/વેરાબીલ/જો ભાડે થી રહેતા હોવ તો ભાડાકરાર

• બાળક નું અથવા બાળકના પિતા/વાલીના બેંક પાસબુક

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

• ગુજરાત સરકારશ્રી ની RTE યોજનાની વેબસાઈટ www.rte.orpgujarat.com પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

ખાસનોંધ-

• બાળકની ઉમર તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ૫ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ હોવી જોઈએ.

• દરેક પુરાવાની 2 સેટમાં ખરી નકલ કરાવવી અને ઓરીજીનલ પુરાવાઓ સાથે રાખવા.

• લઘુમતી શાળા ધ્વારા RTE પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાબતે કોર્ટમાં ચુકાદો પેન્ડીંગ હોય લઘુમતી શાળા માં RTE  હેઠળ પ્રવેશ કોર્ટ ચુકાદા સુધી લેવો જોઈએ નહિ.

• RTE માં પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન વેબસાઈટ નીચે દર્શાવેલ લિંક ક્લિક કરવાથી મળી જશે.

https://rte.orpgujarat.com/

• ઓનલાઇન ફોર્મ ભર્યા બાદ આ વર્ષે કોરોના ની મહામારી ને કારણે રિસીવિંગ સેન્ટર પર ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવાની પ્રક્રિયા રદ્દ કરેલ છે.

• ઉપરાંત આ વર્ષે દરેક જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે અપલોડ કરવાના રહેશે.

• વાલીઓએ ભરેલ ફોર્મની રસીદ પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાની રહેશે.

• માટે ઓનલાઇન ભરેલ ફોર્મ ક્યાંય જમા કરાવવાનું રહેશે નહીં.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *